LỚP TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM 2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Quảng Tiến phối kết hợp với trạm Y tế Xã Quảng Tiến và Trường THCS Nguyễn Tri Phương mở lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu về tai nạn thương tích ngày 21 tháng 12 năm 2023 cho học sinh hai khối lớp 8, lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.