KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT CƯ M’GAR

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                    

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục;

Căn cứ Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào công văn Số: 276/PGDĐT- GDTHCS của phòng giáo dục và đào tạo, ngày 20/9/2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018;

Chuyên môn trường THCS Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau: