Lê Kim Chung
 • Lê Kim Chung
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0905150073
 • lekimchungcmg@gmail.com
Nguyễn Thị Hà Lương
 • Nguyễn Thị Hà Lương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0985151007
 • Haluong.ntp@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)